โครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการแนะแนวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี ประธานคณะทำงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายเรื่อง
สหกิจศึกษาคืออะไรและอาจารย์ธิวานนท์ พูพวก อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ บรรยายเรื่องใครได้อะไรจากสหกิจศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสหกิจศึกษาให้คณาจารย์และนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย คณาจารย์และนิสิตจาก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะศิลปศาสตร์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 406 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/23/2018 4:17:08 PM