ตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงาน “สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ม.พะเยา” ประจำปี 2561

นางณิชาภา ยอดเมืองชัย หัวหน้าสำนักงาน พร้อมด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่คณะทันแพทยศาสตร์ เข้าร่วมงาน สืบฮีต โตยฮอย ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง .พะเยาประจำปี 2561 ซึ่งทางกองกิจการนิสิต เป็นผู้จัดขึ้น โดยได้ร่วมสักการะและสรงน้ำพระพุทธภุชคารักษ์(พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา)และพระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รวมถึงรดน้ำขอพร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนถึงผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาภายในงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยที่มีต่อผู้ใหญ่ที่ตนเคารพนับถืออีกด้วย เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 13.30 น. ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :5/4/2018 4:11:33 PM