มหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรม “พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย” ภายใต้โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้กำหนดจัดกิจกรรม “พัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย” ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561 บริเวณเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ำ ท้องที่บ้านหม้อแกงทอง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ภายใต้ “โครงการจิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน” ตามความเห็นชอบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎ(ทปอ.มรภ.) ที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ทปอ.มทร.) และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) เห็นชอบให้จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อแสดงพลังความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในการช่วยเหลือสังคม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ) และผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ (นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ พนักงานมหาวิทยาลัยจิตอาสา นิสิตจิตอาสา UPSR นิสิตชมรมรากแก้ว เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานทำความสะอาด และผู้แทนผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย ร่วมกับราษฎรจิตอาสา 3 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 และหมู่ที่ 14 ตำบลแม่กา จำนวนประมาณ 130 คน ลงพื้นที่พัฒนาโดยการตัดหญ้า แผ้วถางวัชพืชและเก็บกวาด บริเวณทำนบดินของอ่างเก็บน้ำห้วยนาปอย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ส่งน้ำให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา และอีก 3 หมู่บ้านดังกล่าว ใช้ประโยชน์ร่วมกันสำหรับการอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรม 

ภาพ :   จีระวัฒน์ หมั่นงาน   
ข้อมูล/ข่าว :    จีระวัฒน์ หมั้นงาน   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/23/2018 2:24:33 PM