คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สัมภาษณ์นิสิตทุน 5% เพื่อไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 หน่วยกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดสัมภาษณ์นิสิตทุน 5% ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “พัฒนานิสิตทุนและแลกเปลี่ยนด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ ห้องประชุม CE13207 คณะศิลปศาสตร์ ซึ่งโครงการฯ นี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-21 มิถุนายน 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก อ.ณัฐวร วงศ์จิตราทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต, อ.โขมพัฒน์  ประวัง หัวหน้าสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น, อ.รติรัตน์  หอมลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และอ.สิทธิชัย  พันชน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้สัมภาษณ์นิสิตที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเฟ้นหาตัวแทนคณะฯ จำนวน 1 คน ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแก่การเข้าร่วมโครงการฯ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของคนไทยให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะชนในต่างแดนอย่างกว้างขวางมากขึ้นด้วยเว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 

 


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเสกสรร จรรยา/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2018 4:08:23 PM