โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา

ระหว่างวันที่ 4 7 เมษายน 2561 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา และโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาและด้านการบริการการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน และเพื่อติดตาม ผลการการดำเนินงาน ในปีที่ผ่านมา โดยในวันที่ 5 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ นำทีมผู้เข้าร่วมโครงการเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักทะเบียนและประมวลผล ซึ่งมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ นางภาลิณีย์
ไตรพัฒนาศักดิ์ และคณะ ให้การต้อนรับ และ บัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งมีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงค์ รองคณบดี
ฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์ เห็นสว่าง และคณะ ให้การต้อนรับ และในวันที่ 6 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ เป็นประธานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาและการปฏิบัติงานด้านบริการการศึกษา รวมทั้ง สรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมรัตนาวดี รัตนปุระ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักวิชาการศึกษา จากคณะ/วิทยาลัย และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาและด้านการบริการการศึกษา
กองบริการการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 46 คน

 

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/10/2018 4:08:22 PM