…คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติโดยใช้โรบอทเฟรมเวิร์ค” เรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟท์แวร์ และการใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้การทดสอบระบบได้รวดเร็วขึ้น...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อบรมเชิงปฏิบัติการการทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติโดยใช้โรบอทเฟรมเวิร์คเรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟท์แวร์ และการใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้การทดสอบระบบได้รวดเร็วขึ้น...

           เมื่อวันที่ 6-8 เมษายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT 1103/1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อกิจกรรม "การทดสอบเว็บไซต์แบบอัตโนมัติโดยใช้โรบอทเฟรมเวิร์ค" เรียนรู้กระบวนการทดสอบซอฟท์แวร์ และการใช้เครื่องมือในการทดสอบแบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้การทดสอบระบบได้รวดเร็วขึ้น ลดค่าใช้จ่ายในการทดสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ด้วยการทดสอบระบบแบบอัตโนมัติ(Automated Test) บน Robot Framework นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ(Entrepreneurial University) กับกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมด้านความเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship Education for All) และกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “Startup Thailand”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ชลสิทธิ์ จักรศรีพร agile coach / agile practitioner พร้อมทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมสอนปฏิบัติด้าน Automated Software Testing และการเขียนโปรแกรม Python เรียกใช้งาน Selenium Library ทดสอบเว็บอัตโนมัติ ซึ่งมีนิสิตและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก


ภาพ :   ผศดร.สุรางคนา ระวังยศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/9/2018 11:09:41 AM