กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์


หากท่านที่ประสงค์เข้าร่วม

กรุณาส่ง รายชื่อ ผ่าน คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ของท่าน หรือ

ส่งไปทาง e-mail ถึง weaw2528@hotmail.com หรือ nan83200914@Hotmail.com

ท่านที่เป็นอาจารย์ โปรดทำเรื่องแจ้ง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยางดจัดวันคุมสอบในช่วงเวลาดังกล่าว

(ลงทะเบียน ได้ฟรี ที่หน้างาน เข้าครบหรือเกิน ร้อยละ 80 มี ใบประกาศนียบัตร มอบให้)

 


ภาพ :   บุคลากรศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลฯ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี ปร.ด. (โลหิตวิทยา)   
เพิ่มข่าวโดย :   tananannad.ta@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/9/2018 3:54:11 PM