ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ จำนวน 2 ฐาน ได้แก่

1. Gale Academic OneFile ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ อีกมากมาย 

     สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE  (ทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 31 กันยายน 2561)

2. Academic Search Ultimate (โดยบริษัท EBSCO) เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete ประกอบด้วยฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการ ในทุกสาขาวิชา อาทิ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพ กฏหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษา สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์และอื่นๆ

    สามารถเข้าใช้งานได้ที่ URL : http://goo.gl/FWY1JH  (ทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705 ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/5/2018 9:31:18 AM