นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ณ บ้านแสนเจริญ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ณ บ้านแสนเจริญ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในวันที่ 2-4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา และจากความร่วมมือร่วมใจด้านจิตอาสาดังกล่าวนั้น นิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมสามารถดำเนินการบริหารจัดโครงการและสามารถทำงานร่วมกับชุมชนชาวอาข่าบ้านแสนเจริญได้อย่างสำเร็จ ทั้งการซ่อมแซมโรงเรียน ปรับปรุงพื้นที่วัด และพัฒนาทำควาสะอาดให้แก่ชุมชน ตลอดจนสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและชุมชนอาข่า อันนำไปสู่การเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน ทามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและความสุขจากจิตอาสาในการทำเพื่อผู้อื่น   

ภาพ :   ธิติวุฒิ ปัญญาภู ,ทินภัทร ด่านแพ   
ข้อมูล/ข่าว :    สาริณีย์ ภาสยะวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :4/2/2018 11:32:05 AM