พิธีทำบุญคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 หน่วยทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด “พิธีทำบุญคณะศิลปศาสตร์” ประจำปี 2561 ณ ห้อง CE14206 และลานหน้าตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ก่อนพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ และคณะผู้บริหารได้นำถวายเพล ปัจจัยและสิ่งของ จากบุคลากรและนิสิตคณะศิลปศาสตร์ที่พร้อมใจกันนำมาร่วมทำบุญ แด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 5 รูป หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์แล้วนั้นได้มีการเจิมป้ายคณะฯ เจิมห้องต่างๆ ภายในคณะฯ พร้อมด้วยประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ให้บุคลากรฯ แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองตามขนบประเพณีโบราณของชนพื้นเมืองล้านนาไทยเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น


ผู้รับผิดชอบโครงการ

อาจารย์ณัฐวร  วงศ์จิตราทร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 


เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   1. นายฐาปกรณ์ สังเวียนวงค์ (นิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 2. นางสาวบงกชรัตน์ ไชยวงค์ (ชมรมสื่อศิลป์สร้างสรรค์สังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์) 3. นายกิตติศักดิ์ ชาววัง (ชมรมสื่อศิลป์สร้างสรรค์สังคม คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/28/2018 5:03:54 PM