"ขับเคลื่อนวัยรุ่นยุคใหม่ สู่การเป็นสตาร์ทอัพ 4.0"

เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ และอาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ โครงการ ขับเคลื่อนสตาร์ทอัพและธุรกิจค้าปลีกสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องPN3 อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา สืบเนื่องจากโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด โดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นี้เป็นการ "ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม" เปลี่ยนจากลงมือทำมาก ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือทำน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมาก โดยการนำความคิดมาเป็นแรงผลักดัน และนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่การบริการมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดให้นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพ ฝึกฝนการทำงานเป็นทีม ให้สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ และพัฒนาสู่การเป็นธุรกิจ Startup ต่อไป


ภาพ :   นายวนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวเบญจมาศ จินตสมิทธิ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Startup   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/22/2018 10:32:41 AM