วันนี้ วันที่ 5 มีนาคม 2561 “วิกฤตกว๊านพะเยา” เรียนรู้ ตั้งรับ ปรับตัว การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยาเพื่อการปรับตัว


“วิกฤตกว๊านพะเยา” เรียนรู้ ตั้งรับ ปรับตัว การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยาเพื่อการปรับตัว

วันนี้ (วันที่ 5 มีนาคม 2561) เวลา 9.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานประสานงานโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ จัดประชุมเสวนาการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมในกว๊านพะเยาเพื่อการปรับตัว ได้รับเกียรติจาก นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยพะเยากล่าวรายงาน หลังจากพิธีเปิดการประชุม จะเป็นการสรุปผลการดำเนินงานวิจัยฯ โดยมี ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก ผศ.ดร.รัฐภูมิ. พรหมณะ ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส อาจารย์ศิริลักษณ์ ตันเจริญ ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว เป็นผู้สรุปผลการวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม กว่า 70 คน ประกอบด้วย คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และกลุ่มชุมชนรอบกว๊านพะเยา ณ โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า “การประชุมเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยที่ทันต่อสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันสู่สังคม โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมต่อการนำความรู้ ความเข้าใจจากผลการวิจัย ไปสร้างหรือกำหนดแผนหรือแนวทางในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่อไป โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ซึ่งมีการวิจัยมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งปี โดย คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งจากการอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรกว๊านพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

ภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2018 2:44:27 PM