"CPR GUIDE งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์จากมหาวิทยาลัยพะเยา สู่รางวัลระดับประเทศ”

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา และอาจารย์ที่ปรึกษา ทีม CPR Guide ผลงาน เครื่องนำการกดนวดหัวใจเพื่อช่วยฟื้นคืนชีพ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ Research to Market 2018 รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market) ซึ่งเป็นการนำผลงานวิจัยมาทำการศึกษาและวางแผนทางธุรกิจ เพื่อเป็นการต่อยอดพัฒนาผลงานวิจัยให้สามารถออกสู่เชิงพาณิชย์ได้ โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งทางภาควิชาการและภาคธุรกิจ โดยเป็นการคัดเลือกจากตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย และระดับภูมิภาคซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) และเป็นตัวแทนรับภูมิภาค เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ที่มีทีมตัวแทนนิสิตและผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศทั้งหมด 20 ทีม จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 13 มหาวิทยาลัย โดยมีสมาชิกนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ 1.นายสฤษดิ์ จุลมุสิก (หัวหน้าทีม) นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 2.นายวุฒิชัย ลังกาพินธุ์ นิสิตสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ 3.นางสาวเพ็ญธิดา จันทร์ดุ้ง นิสิตสาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 4.นายพุฒิสรรค์ คำลือ นิสิตสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และทีมอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ปิยชนน์ เกษสุวรรณ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2.อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 3.อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 4.อาจารย์นวพร เกษสุวรรณ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ซึ่งโครงการ R2M เป็นโครงการที่ดำเนินการและสนับสนุนโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ภาพ :   วนิกร บัวแก้ว เจ้าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ปัญญา ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/27/2018 3:10:57 PM