คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม " Synchrotron Radiation Applications "

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรม " Synchrotron Radiation Applications " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วยการบรรยายวิชาการทั้งจากนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันและการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในกลุ่มงานวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ และด้านอื่นๆ โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ โดยใช้แสงซินโครตรอน และการแลกเปลี่ยนในกลุ่มงานวิจัย จากวิทยากรทั้งหมด 9 ท่าน

1. ดร.นันทพร กมลสุทธิไพจิตร (นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง) 
บรรยายเรื่อง "เทคนิค Small Angle X-ray Scattering (SAXS)"


2. ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก (นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง)
บรรยายเรื่อง "เทคนิค Photoemission Electron Spectroscopy (PES)"

3. ดร.กาญจนา ธรรมนู (รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 4.1:IR) 
บรรยายเรื่อง "เทคนิค IR Spectroscopy and Imaging"

4. ดร.พินิจ กิจขุนทด (รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 5.2:SUT-NANOTEC-SLRI)
บรรยายเรื่อง "เทคนิค X-ray Absorption Spectroscopy (XAS)"

5. ดร.นิชาดา เจียรนัยกูร (นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง)
บรรยายเรื่อง "เทคนิค Micro X-ray Fluorescence Spectroscopy/Imaging (XRF)"

6. ดร.ชนรรค์ เอื้อรักสกุล (นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง)
บรรยายเรื่อง "เทคนิค Photoemission Electron Microscopy (PEEM)"

7. ดร.พัฒนพงศ์ จันทร์พวง (นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง)
บรรยายเรื่อง "เทคนิค Deep X-ray Lithography (DXL)"

8. ดร.แคทลียา โรจนวิริยะ (รักษาการผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 1.2:XTM) 
บรรยายเรื่อง "เทคนิค X-ray Imaging and X-ray Tomographic Microscopy (XTM)"

9. ดร.ยิ่งยศ ภู่อาภรณ์ (ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 2.2: TRXAS)
บรรยายเรื่อง "Proposal workshop และอภิปราย" 

ภาพ :   นางสาวอัจฉรา ขัตธิ   
ข้อมูล/ข่าว :    กิตติธัช ตุ้ยคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/9/2018 2:50:18 PM