หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2561 หน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา ผู้จัดการสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ และนางสาวฐิตินันท์ ตะวันแสง เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินทางปัญญา จัดโครงการ“เทคนิคการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้จัดการสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยบรรยายเรื่องของการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ถือเป็นเรื่องสำคัญในการคุ้มครองสิทธิอันชอบธรรมของผู้ประดิษฐ์ เนื่องจากผู้ประดิษฐ์ที่ได้ใช้องค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่จะมีประโยชน์ การจดทะเบียนจึงเป็นการให้ความคุ้มครองป้องกันมิให้ผู้อื่นแสวงหาประโยชน์จากผลงานดังกล่าว การจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทรบัตร มีขั้นตอนค่อนข้างมากและซับซ้อน ซึ่งที่ผ่านมาคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรของมหาวิทยาลัยที่ส่งไปยังกรมทรัพย์สินทางปัญญา พบว่าส่วนมากคำขอที่จัดทำขึ้นยังมีความบกพร่องและขาดความสมบูรณ์ ผู้ตรวจสอบต้องปรับปรุงแก้ไขคำขอให้ถูกต้องตามกลักเกณฑ์ ซึ่งใช้ระยะเวลานานในการตรวจสอบด้วยจำนวนคำขอจดทะเบียนมีจำนวนมากและขาดความถูกต้องทั้งยังทำให้ผู้ขอจดทะเบียนเสียโอกาสในการขอรับความคุ้มครอง และเสียประโยชน์ในการได้รับความคุ้มครองทางการค้า

มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (TLO) จึงเห็นว่าในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการยกร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และประโยชน์ที่ได้รับความคุ้มครองดังกล่าว ทั้งผลักดันให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรในมหาวิทยาลัย สามารถร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรได้ ลดความยุ่งยากในการยื่นคำขอรับความคุ้มครอง และเป็นการคุ้มครองสิทธิของตนเองและป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/8/2018 11:02:38 AM