อบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้สัมผัสอาหารในมหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยสุขภาพและโภชนาการ งานบริการและสวัสดิการนิสิต กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและผู้สัมผัสอาหารในมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องฟ้ามุ่ย อาคารสงวนเสริมศรี กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับร้านค้าจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และเห็นความสำคัญใน เรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในอาหาร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตเป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมบรรยาย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารปนเปื้อนในอาหาร และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ได้รับเกียรติจาก ดร.อนุกุล มะโนทน อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านค้าเป็นอย่างดี


ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/5/2018 2:09:47 PM