คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพร้อมคณะในการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยพร้อมคณะในการเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561)เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล. สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเชิงพื้นที่ ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น พร้อมคณะ ในการมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งเพื่อหารือคณะผู้บริหารและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ จากทางมหาวิทยาลัย รวมถึงกำหนดแนวทางและแผนการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางการสนันสนุนทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย “การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ทิศทางการสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบใหม่ 2561 คือ การสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสร้างผลงานวิจัย สร้างนวัตกรรม โดยมุ่งหวังผลกระทบ(Impact) ในการพัฒนาประเทศ เพื่อสร้างผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และด้านสิ่งแวดล้อม”

ในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุน สกว. และทิศทางการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการวิจัย “ชุดโครงการวิจัยกว๊านพะเยาสู่ความยั่งยืน” โดย ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการวิจัย “ศูนย์พี่เลี้ยงเพาะพันธ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา” ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   ชัชชญา ถูกจิตร   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/3/2018 1:06:23 PM