อุทยานวิทยาศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 Entrepreneurial University”

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมนำผลงานจัดแสดงในงานประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ภายในงานได้นำผลงานจากทีมนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้เข้าแข่งขันโครงการ Startup Thailand League 2017 และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ จำนวน 21 ทีม โครงการ Talent mobility และผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้บริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มาร่วมจัดแสดง โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยภายใต้แนวคิด “Entrepreneurial University” อุทยานวิทยาศาสตร์มุ่งหวังว่าจะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ร่วมกระตุ้นและนำผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมผลักดันแนวคิดดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการกระตุ้นการสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาประเทศต่อไป

มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งพัฒนากำลังคนที่มีความสามารถไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยการวิจัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ที่เชื่อถือได้ จึงถือได้ว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นตัวจักรสำคัญในการสนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ต่อการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ส่งผลให้เป็นโอกาสที่สำคัญที่จะนำไปสู่การสร้าง Startup ที่มีประสิทธิภาพให้กับประเทศ การสนับสนุนแนวคิด “Entrepreneurial University” มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องปรับบทบาทและพัฒนากลไกเช่น การทำวิจัย การปรับรูปแบบการเรียนการสอน และการบูรณาการวิชาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนวัตกรรม เพื่อรองรับสนับสนุน และเพิ่มช่องทางให้นิสิตมองเห็นโอกาส เห็นการแก้ปัญหา รู้จักคิดและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด ดังนั้นการปรับบทบาทจากเดิมของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Entrepreneurial University นั้น นับว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่มุ่งต่อยอดงานวิจัยจากแขนงวิชาต่างๆ มาเป็นมุ่งสู่การสร้างองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาด้านสังคมของประเทศ


ภาพ :   ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/30/2018 4:26:54 PM