มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฝ่ายมหาวิทยาลัยพะเยา นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฝ่ายศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) โดยมี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยาน

สำหรับพิธีลงนามดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา สร้างเครือข่ายทางวิชาการ จัดฝึกอบรม ประชุม สัมมนา บรรยายความรู้แก่สาธารณะ และกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการร่วมกัน


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/26/2018 6:59:51 PM