มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University : โอกาส ความหวัง อนาคต?”

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7

“Entrepreneurial University : โอกาส ความหวัง อนาคต?”

วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 “Entrepreneurial University : โอกาส ความหวัง อนาคต?” ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561  โดยวันที่ 25 มกราคม 2561 เป็นพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7  รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานเปิดงาน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กล่าวรายงาน สำหรับจัดการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ได้จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีหัวข้อการจัดงานประกอบด้วย ครั้งที่ 1 ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนครั้งที่ 2 นักวิจัยกับการพัฒนาประเทศ  ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคมครั้งที่ 4 การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสและความเข้มแข็งแก่ภาคเกษตรในเขตภาคเหนือของไทย เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่ 5 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนครั้งที่ 6 ศิลปวัฒนธรรมวิจัย เพื่อประเทศไทย 4.0”  และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 7 จัดงานภายใต้หัวข้อ“Entrepreneurial University : โอกาส ความหวัง อนาคต?” ทั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในศาสตร์ต่างๆ ทั้งทางด้านกลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการนำไปใช้ประโยชน์ในทางสังคม สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจ และร่วมกระตุ้นและผลักดันแนวคิดให้สถาบันอุดมศึกษา ก้าวสู่การเป็น Entrepreneurial University โดยการเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ 4 ท่าน คือ 1.รศ.ดร.พีระพงศ์  ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2.รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 3.ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้อำนวยการด้านธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ และ4.ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ ผู้จัดการกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) โดยมี ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการอุทยาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดำเนินรายการ

บรรยากาศภายในงาน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน กว่า 1,000 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและ เอกชน ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลงานวิจัย นิทรรศการ 1 คณะ 1 โมเดล นิทรรศการ UP Startup การนำเสนองานวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) นิทรรศการพะเยาทีวีชุมชน เป็นต้น ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิศุทธ์ จิโรจน์กุล / ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/26/2018 5:53:34 PM