มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 22 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชีย (Innovation of Functional Foods in Asia , IFFA) Functional Foods: Trends in Innovative Research and Markets  ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวรายงาน สำหรับการจัดการประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีนานาชาติให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการที่ทันสมัย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประสบการณ์จากการวิจัยด้านอาหารสุขภาพ ระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าประชุมที่            มาจากประเทศต่าง ๆ ของทวีปเอเชีย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาอาหารสุขภาพ และเพื่อการเผยแพร่และการแสดงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ได้จากนวัตกรรมของอาหารสุขภาพ สามารถถ่ายทอดผู้เกี่ยวข้อง สู่ความเข้าใจอย่างถูกต้องและการประยุกต์ใช้ต่อไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา  อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 1 เรื่อง นวัตกรรมอาหารสุขภาพในเอเชียปีนี้เป็นครั้งแรก ในยุคปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่า อาหารเป็นทั้งยาและอาหารเสริมสุขภาพ ซึ่งต่อมาเรียกว่า อาหารฟังชั่น (functional foods)   ซึ่งเป็น “อาหารสุขภาพ” ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย  ปัจจุบันนักวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์ การอาหารและโภชนาการ และด้านเภสัชศาสตร์ สามารถค้นหาสาเหตุ กลไกระดับโมเลกุล และหาทางป้องกัน แก้ไข ลดความเสี่ยงของโรคทั้งหลายที่เกิดจากความพร่องทางโภชนาการ รวมทั้งการออกแบบอาหารและผลิตภัณฑ์ อาหารสุขภาพ” อย่างเหมาะสมและสมดุล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและประชาชนที่สนใจทั่วไป การประชุม            ในครั้งนี้มีระยะเวลาในการจัดงาน ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 2561 ภายในงานยังมีกิจกรรมที่สำคัญต่าง ๆ เช่น

  1. การบรรยายหลัก (Keynote lectures) 2 เรื่อง (2 session)
  2. การประชุมอภิปราย (Symposium) 10 ตอน (10 session) 30 นาทีต่อเรื่อง ตลอดการประชุม
  3. การนำเสนอผลงาน (oral presentation และ poster presentation)
  4. การแสดงและสาธิต สินค้า (booths  and exhibition)
  5. การจัดพิมพ์วารสารนเรศวรพะเยาฉบับพิเศษสำหรับเรื่องเต็มที่ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการ หลังการประชุม
  6. การจัดพิมพ์หนังสือรวมเรื่องที่มานำเสนอในการประชุม (Proceedings book) หลังการประชุม

โดยทั้งหมดนี้จะเป็นการประชุมใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ตลอดการประชุม


ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/24/2018 5:20:28 PM