ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติPULINETครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference -PULINET 2018)

เมื่อวันที่ 9 - 11 มกราคม พ.ศ. 2561 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมบุคลากรศูนย์บรรณสารฯเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติPULINETครั้งที่ 8 ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม เป็นการประชุมที่ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET : Provincial University Library Network) ได้ร่วมกันจัดขึ้น โดยกําหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ “Library of Things การประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในข่ายงานได้นำเสนอผลงานวิชาการ/ งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ศึกษารูปแบบ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานห้องสมุด ด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม ด้านการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ด้านการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ และงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาและการนำผลงานไปใช้ในเชิงพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ ระบบห้องสมุด คลังความรู้ และระบบการเรียนรู้ไร้พรมแดนต่อไป อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีในแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรในข่ายงานได้นำเสนอผลงานวิชาการ/ งานวิจัย ให้แก่บุคลากรในสาขาวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์    

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ ทั้งหมด 7 ผลงาน ดังนี้


การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยวาจา จำนวน 3 ผลงาน

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลดิจิทัลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสุพร ทิพย์จักร์  และนางสาวสุดา ใจแก้ว

2. การส่งเสริมการใช้บริการด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล

3. UP LIB ทางเลือกสำหรับคนรุ่นใหม่ นำเสนอโดย นายปิยะราช สุขภิญโญ นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ และนางสาววิไล จันทร์แก้ว

การนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร์ จำนวน 4 ผลงาน

1. การจัดทำแผนที่แหล่งสารสนเทศท้องถิ่นในตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง

2.การประเมินคุณภาพห้องสมุดข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ภาคเหนือ

ตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาด้านการบริหารจัดการ นำเสนอโดย นางณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย

3. การพัฒนาระบบการให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์ นำเสนอโดย นายวิชญนนท์ มณีชาติ

4. การประยุกต์ใช้โปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสาววิไล จันทร์แก้ว และนางสาวสุดา ใจแก้ว

 

การนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ ศูนย์บรรณสารฯ ได้รับรางวัล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

  • รางวัลระดับดีเด่น จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยวาจา 

    หัวข้อ การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)” เรื่องการส่งเสริมการใช้บริการด้วยเหรียญห้องสมุด (LIB coin) ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  นำเสนอโดย นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล 

  • รางวัลระดับดี จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยโปสเตอร์ หัวข้อ การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Chat fuel กับงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสาววิไล จันทร์แก้ว และนางสาวสุดา ใจแก้ว 

 


ภาพ :   วิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    วิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/16/2018 3:39:52 PM