ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรีมความพร้อมของอาคารสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

              เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้บุคลากรศูนย์บรรณสารฯ และแม่บ้านประจำอาคารศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบอาคารศูนย์บรรณสารฯ เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย รอบๆ และบริเวณทางเดินด้านหลังอาคาร ก่อนถึงวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 15มกราคม 2561 นี้ โดยกิจกรรม Big Cleaning Day ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย


ภาพ :   นางสาวภัทรวดี สุริยะ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2018 11:59:53 AM