คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/9/2018 9:12:33 AM