มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมกิจกรรม Big Cleaning Day

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดประชุมกิจกรรม Big Cleaning Day

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชูชาติ กีฬาแปง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในที่ประชุมการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้สะอาดและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนถึงวันเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปภาพ :   ณภัทร ขรวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณภัทร ขรวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :1/5/2018 5:04:10 PM