นิสิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมนำเสนอผลงาน ในงานนิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 7 (7th Student Research Project Exhibition)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานนิสิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงาน นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 7 (7th Student Research Project Exhibition) ณ ห้องภูกามยาว 1 และลานอเนกประสงค์ชั้น 1 (ลานATM) อาคารเรียนรวม(หลังเดิม) มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นโครงการที่กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้จัดขึ้น โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ส่งผลงานนิสิตเข้าร่วมประกวดจำนวน 9 ผลงาน และในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ได้รับรางวัล 2 ผลงาน ได้แก่

 

รางวัลชนะเลิศ : สื่อการสอนเกมบิงโก เพื่อเสริมสร้างทักษะการจดจำศัพท์ภาษาจีนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โดย นิสิตสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1.นายพงศกรณ์  สันยศทัศน์

2.นายสถาพร  จักคำบาง

3.นางสาววัทนวิภา  มั่นเหมาะ

4.นางสาวลักษิกา  สมใจ

อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ อาจารย์ภัทรพงศ์  พื้นงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : การพัฒนานวัตกรรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเปรียบเทียบ

คำคุณศัพท์

โดย นิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

1.นางสาวขนิษฐา  มะหึมา

2.นางสาวนัทรินทร์ภรณ์  ผาดำ

อาจารย์ที่ปรึกษาได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา  คล้ายสิงห์โต อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

ทั้งนี้ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์พูนพงษ์  งามเกษม พร้อมด้วยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้ให้เกียรติไปร่วมชมการนำเสนอผลงานและให้กำลังใจนิสิตในครั้งนี้ด้วย

 

ผู้รับผิดชอบในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

หน่วยวิจัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 


เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ https://www.facebook.com/photolibarts/

 


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   arjaree.se@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/26/2017 4:39:25 PM