มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจร

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจร


มหาวิทยาลัยพะเยา โดย กองอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการขยะเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจร ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยา โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น 2 รุ่น ซึ่งรุ่นที่ 1 ได้จัดการอบรมในวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560 และรุ่นที่ 2 ได้จัดการอบรมในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรมสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ก็เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการ

ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำทางวิชาการด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพแก่ชุมชน และเพื่อถ่ายทอดการบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการคัดแยกและแปรรูปขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายความรู้และข้อมูล
ให้กับผู้เข้ารับการอบรมตลอดทั้ง
2 รุ่น ได้แก่

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร จักรวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา กรีธาชาติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

3. ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งการจัดการอบรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพะเยาเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันขยะมูลฝอยในชุมชนเป็นปัญหาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายๆ แห่งกำลังประสบและต้องการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทำให้เล็งเห็นว่าระบบการบริหารจัดการขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพแบบครบวงจร เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถนำไปแก้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนได้

ภาพ :   ณภัทร ขรวงศ์ / กรณ์โชตน์ อนันต์ศิริกมล   
ข้อมูล/ข่าว :    ณภัทร ขรวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2017 4:45:44 PM