คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ“ส่งเสริมงานวิจัยของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์”

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ“ส่งเสริมงานวิจัยของนิสิตสาขาวิชารัฐศาสตร์” ณ อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติคณาจารย์สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในการให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิต ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างนิสิตระดับปริญญาตรีกับอาจารย์ ในพัฒนาผลงานวิจัยของนิสิตสู่ผลงานวิชาการที่มีการเผยแพร่และเพื่อพัฒนาทักษะการทำวิจัยของนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี 


ภาพ :   นิสิตช่วยงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/15/2017 4:34:05 PM