คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการนำเสนอโครงการฯ นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 7

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการนำเสนอโครงการฯ นิทรรศการโครงงานนิสิต ครั้งที่ 7 (SRPE-7) มหาวิทยาลัยพะเยา 7st Student Research Project Exhibition ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ (นายทวีศักดิ์ โท๊ะทองซิว นางสาวสัชฌกร มหายศปัญญา และนางสาวอัจฉรา สำเภาทอง โดยมี อาจารย์ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการทั่วไป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา) นำเสนอโครงการสานรักจิตอาสา สานฝันภูมิปัญญา สานสัมพันธ์เด็กและเยาวชน (3.ส.) ภายใต้ชุดโครงการพลังปัญญาชนล้านนาอาสา สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 


ภาพ :   ทวีศักดิ์ โท๊ะทองซิว และคณะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ทวีศักดิ์ โท๊ะทองซิว   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/12/2017 3:34:22 PM