กองอาคารสถานที่จัดอบรมการจัดการขยะสารเคมีและขยะอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

กองอาคารสถานที่จัดอบรมการจัดการขยะสารเคมีและขยะอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

 

   เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรม เรื่อง “การจัดการขยะสารเคมีและขยะอันตรายห้องปฏิบัติการและขยะชีวภาพ” โดยมีนายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งในภาคเช้า ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ ได้กล่าวถึงภาพรวมของขยะที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะสารเคมี ขยะอันตราย จากห้องปฏิบัติการและขยะชีวภาพ ที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและหลักความปลอดภัย และต่อด้วย การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการจัดการของเสียอันตรายทางเคมีและชีวภาพจากห้องปฏิบัติการ” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทรี สุรีย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จากนั้นในภาคบ่ายท่านวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม เรื่อง “หลักการจัดเก็บสารเคมี” และ “การจัดการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ณ ห้องประชุม ชูชาติ กีฬาแปง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ณภัทร ขรวงศ์ : ภาพ/ข่าว


ภาพ :   ณภัทร ขรวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณภัทร ขรวงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/7/2017 11:00:55 AM