โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ปี 2560

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ และนันทนาการ ในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ปี 2560 เมื่อวันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพทางด้านร่างกายจิตใจ และสังคมในนิสิต นักศึกษา อีกทั้งเพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย โดยมีสถาบันเครือข่ายเข้าร่วม 17 สถาบัน  ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยชุมชนน่าน มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วิทยาลัยชุมชนพิจิตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ซึ่งในโครงการได้มีการจัดกิจกรรมการเต้นดิสโก้อีก้อจากชุมชนบ้านป่าแฝก การสาธิตการวิ่ง 31 ขา จากนักเรียนโรงเรียนบ้านร่องห้า กิจกรรม RC เดิน-วิ่ง แชร์รูปภาพประทับใจ โดยมีคณะอนุกรรมการการฝ่ายส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการเข้าร่วมการแข่งขันนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันวิ่ง 10 คน 11 ขา กิจกรรมแข่งขันตีวงล้อ 4 x 100 เมตร กิจกรรมร่วมเต้นบาสโลบ และเต้นซุมบ้า กิจกรรมสร้างสุนทรีภาพโดยวงดนตรีจากมหาวิทยาลัยพะเยา ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยพะเยา โดยผลการแข่งขัน  วิ่ง 11 ขา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิ่งผลัดตีวงล้อ 4*100 เมตร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และการแข่งขัน เดิน-วิ่ง walk Rally รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

จตุรงค์ จำปาเรือง : ภาพ,ข่าว


ภาพ :   นิสิตช่วยงาน กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/12/2017 9:32:19 AM