มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ บุคลากรที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และติดตามอาการอย่างใกล้ชิด


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 มอบหมายให้ตัวแทนกองการเจ้าหน้าที่ นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้  นายเทวา หมื่นจันทร์ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัด กองอาคารสถานที่ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

                  จากนั้น นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ นายศิระศักดิ์ ครองไชย พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยาราม จังหวัดพะเยาภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/1/2017 3:22:48 PM