โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14

วันที่ 18-19 พศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา กองกิจการนิสิตได้นำนิสิตนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการ สานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพการจัดโครงการครั้งนี้ พร้อมด้วยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และสถาบันอุดมศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมหาวิทยาลัยจำปาสัก โดยได้จัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ของผู้บริหารและบุคลากร กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสถาบันทั้ง 13 แห่ง และมีการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา ได้แก่ ฐานภูมิปัญญาโคมและการตัดตุง ฐานภูมิปัญญาการประดิษฐ์ดอกไม้บูชาจากตอก และฐานภูมิปัญญาอักษรล้านนา ทั้งนี้ในช่วงเย็นได้จัดให้มีงานเลี้ยงรับรองและมอบของที่ระลึกให้กับสถาบันที่เข้าร่วมงาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ และในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว ครั้งที่ 14 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับภายในงานมีพิธีมอบธงสัญลักษณ์สานสัมพันธ์มิตรภาพ ไทย - ลาว จากเจ้าภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้แก่มหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าภาพการจัดงานครั้งที่ 15 โดยมีอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นผู้รับมอบ พร้อมการแสดงจากคณะนักศึกษาในชุดม่วนจื้นจุมนุมภูมิภูกามยาว ก่อนรับชมการแสดงแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจากแต่ละสถาบัน อาทิ การแสดงชุดหลวงพระบางเมืองหลวง ตำนานเมืองมรดกโลก การแสดงเล่าขานตำนานกระซิบรัก การแสดงรำมังคละสุโขทัย และการแสดงฟ้อนดาบลายเจิงชั้นเชิงตบมะผาบ ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากทั้งสองประเทศแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกิจกรรมศึกษาเส้นทางวัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย วัดสะดือเมือง วัดเชียงมั่น วัดล่ามช้าง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร และวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ภาพ :   จตุรงค์ จำปาเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    จตุรงค์ จำปาเรือง   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/12/2017 9:32:29 AM