"ติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการควบคุมพัสดุคงคลังสำหรับวิสาหกิจชุมชนชีววิถี"Talent Mobility

ศูนย์ประสานงานโครงการ Talent Mobility อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนากำลังคนสะเต็ม สำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) พร้อมด้วยคุณศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์ และคุณรพีพรรณ แสงกระจ่าง นักทรัพยากรบุคคล สกอ. เข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการควบคุมพัสดุคงคลังสำหรับวิสาหกิจชุมชนชีววิถี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรางคนา ระวังยศ (หัวหน้าโครงการ) และ อาจารย์อธิคม บุญซื่อ (ผู้ร่วมวิจัย) นำเสนอรายงานความก้าวหน้า ณ บริษัท ชีววิถี เฮิร์บ จำกัด จังหวัดน่าน ทางศูนย์ประสานงานฯ จึงขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จาก สกอ. และสวทน. รวมถึงหัวหน้าโครงการ Talent Mobility ทุกท่านสำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้


ภาพ :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2017 2:52:04 PM