กบสายพันธุ์ใหม่ของโลก  “กบหนองเมืองกาญจน์ Fejervarya  muangkanensis  (Suwannapoom  et al., 2017)”

          ค้นพบที่บ้านท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  โดย ว่าที่ร้อยตรี  ดร. ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ  อาจารย์ประจำสาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับนักวิจัยจาก  Kunming  institute  of  Zoology (CAS) ประเทศจีน  ภายใต้โครงการสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขตพื้นที่อินโดจีน ได้สำรวจและค้นพบกบชนิดใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งที่พบการกระจายพันธุ์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยของกบสายพันธุ์นี้   คณะทีมงานทำการสำรวจ โดยการศึกษาประยุกต์ใช้ อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการในจัดจำแนก ซึ่งทำให้พบว่ากบหนองเมืองกาญจน์ มีความแตกต่างกับกบชนิดอื่น ๆ ในสกุล Fejervarya   ทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม  ที่เห็นได้เด่นชัด คือ กบหนองเมืองกาญจน์  มีขนาดเล็กกว่ากบหนองทั่วไป  ทั้งเพศผู้และเพศเมีย  รวมถึงรายละเอียดการจัดจำแนกส่วนอื่น  ที่สามารถอ่านได้ในวารสาร  Zoological  research  ในปี  2017 เรื่อง  “A new species  of  rain-pool  frog (Dicroglossidae :  Fejervarya) from western  Thailand”

          อย่างไรก็ตามโอกาสที่กบสายพันธุ์นี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากประเทศไทยมีค่อนข้างสูง   เนื่องจากกิจกรรมของชุมชนที่ทำเกษตรกรรม 

' />

     กบสายพันธุ์ใหม่ของโลก "กบหนองเมืองกาญจน์"

กบสายพันธุ์ใหม่ของโลก  “กบหนองเมืองกาญจน์ Fejervarya  muangkanensis  (Suwannapoom  et al., 2017)”

          ค้นพบที่บ้านท่าขนุน  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี  โดย ว่าที่ร้อยตรี  ดร. ฉัตรมงคล  สุวรรณภูมิ  อาจารย์ประจำสาขาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับนักวิจัยจาก  Kunming  institute  of  Zoology (CAS) ประเทศจีน  ภายใต้โครงการสำรวจความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเขตพื้นที่อินโดจีน ได้สำรวจและค้นพบกบชนิดใหม่ในพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งที่พบการกระจายพันธุ์ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยของกบสายพันธุ์นี้   คณะทีมงานทำการสำรวจ โดยการศึกษาประยุกต์ใช้ อนุกรมวิธานเชิงบูรณาการในจัดจำแนก ซึ่งทำให้พบว่ากบหนองเมืองกาญจน์ มีความแตกต่างกับกบชนิดอื่น ๆ ในสกุล Fejervarya   ทั้งลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรม  ที่เห็นได้เด่นชัด คือ กบหนองเมืองกาญจน์  มีขนาดเล็กกว่ากบหนองทั่วไป  ทั้งเพศผู้และเพศเมีย  รวมถึงรายละเอียดการจัดจำแนกส่วนอื่น  ที่สามารถอ่านได้ในวารสาร  Zoological  research  ในปี  2017 เรื่อง  “A new species  of  rain-pool  frog (Dicroglossidae :  Fejervarya) from western  Thailand”

          อย่างไรก็ตามโอกาสที่กบสายพันธุ์นี้กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากประเทศไทยมีค่อนข้างสูง   เนื่องจากกิจกรรมของชุมชนที่ทำเกษตรกรรม 


ภาพ :   ว่าที่ร้อยตรี ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ร้อยตรี ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ /เปรมดา ทิพย์เดโช   
เพิ่มข่าวโดย :   prameda.ti@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/27/2017 1:06:43 PM