มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ บุคลากร ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ บุคลากร ที่เจ็บป่วยและเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีจิตใจเข้มแข็งต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตลอดจนติดตามอาการอย่างใกล้ชิด


วันที่ 20 ตุลาคม 2560 นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ นางสาวอรดีนามบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยาราม จังหวัดพะเยา  

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ นางสาววิทน์มนภัทร พุทธวโรตม์ผล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะวิทยาการจัดการฯ ซึ่งเข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลพะเยาราม จังหวัดพะเยา  

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นำกระเช้าเข้าเยี่ยมไข้ นายคมสันต์ พรมเผ่า พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวณ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา  


ภาพ :   กองการเจ้าหน้าที่   
ข้อมูล/ข่าว :    พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า   
เพิ่มข่าวโดย :   pattanapong.sa@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/17/2017 11:47:35 AM