ทันตกรรมครอบครัว สร้างสัมพันธ์ สานสายใยสู่ชุนชุนแม่กาหมู่ 6


ทันตกรรมครอบครัว สร้างสัมพันธ์ สานสายใยสู่ชุนชุนแม่กาหมู่ 6
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุนทรียปรัศนี เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและชุมชน ในการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากครอบครัวและชุมชนแม่กาหมู่ 6 โดยมีทันตแพทย์อุทัยวรรณ กาญจนกามล หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาทันตกรรมป้องกันและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ และอาจารย์บดินทร์ จันวัน เป็นวิทยากร ทางด้านการดำเนินกิจกรรม เน้นให้ชุมชน และอสม. ร่วมคิด วิเคราะห์ หาข้อดีและความภาคภูมิใจของตนเอง ผ่านกระบวนการกลุ่ม และนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับนิสิตทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่งมีโอกาสทำความรู้จัก ช่วยเหลือและเรียนรู้ร่วมกับชุมชนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ในวันแรก ณ วัดแม่กาไร่ หมู่ 6 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้

ปรัชญดล รัตนสุวรรณ :ข่าว
เจตนา ตลับศรี :ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/3/2017 5:42:58 PM