โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ (การอบรมนักวัฒนธรรมปัญญา รุ่นที่ 1 ) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ (การอบรมนักวัฒนธรรมปัญญา รุ่นที่ 1 ) ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใตอำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ดร.สาธิต เชื้ออยู่นาน อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ (กิจกรรมการอบรมนักวัฒนธรรมปัญญา รุ่นที่) 1 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาตำบลดอกคำใต้ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยจากความร่วมมือของสำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ โดยมีกิจกรรมการนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ชมแหล่งเรียนรู้ในตำบลดอกคำใต้

ข่าว / ภาพ : โรจนฤทธิ์ ไชยสาร


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2017 1:31:10 PM