ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อระหว่างวันที่ 19-29 สิงหาคม 2560 หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการ
ออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ณ ห้อง 13404 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการในด้านสุขภาพให้กับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์รวมถึงบุคลากรในหน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา และเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรดูแลและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพของตนเอง โดยได้รับเกียรติจากผู้ให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกาย(เทรนเนอร์ฟิตเนส) จาก The Fitness Phayao นายจักรพันธ์ วันเพ็ญ(ครูโก้) และนายภูมิรพี โพธิ์ปัสสา(ครูพี) และนอกจากนี้ อาจารย์จุมพิศตรา ธุระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ยังให้เกียรติเป็นเทรนเนอร์พิเศษในการออกกำลังกายครั้งนี้ด้วย

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ อาจารย์จุมพิศตรา ธุระ
ข้อมูล/ข่าว : อาจารย์จุมพิศตรา ธุระ/ นางสาวเยาวเรศ กาทองทุ่ง/ นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.libarts.up.ac.th/v2/
#ประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์https://www.facebook.com/photolibarts/


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2017 12:42:56 PM