อBig Cleaning Day and Excellence drillsBig Cleaning Day and Excellence drills

...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills) เพื่อซักซ้อมรับมือเหตุอัคคีภัยฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นภายในตัวอาคาร...

เมื่อวันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินพร้อมซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน (Big Cleaning Day and Excellence drills) เพื่อให้ความรู้ในการรับมือเหตุอัคคีภัยฉุกเฉิน ที่อาจจะเกิดขึ้นภายในตัวอาคาร ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการดังกล่าว

ซึ่งได้รับเกียรติจากนายวัยวุฒิ โภชนา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยากรหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และวิทยากรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลเมืองพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย และ ภาคปฏิบัติ โดยการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิง การลำดับขั้นตอนการวางแผนหากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น เป็นต้น โดยได้มีการจำลองสถานการณ์การเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นภายในอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ลำดับการปฏิบัติตนขณะเกิดเหตุให้ได้ถูกต้องตามที่ได้รับความรู้มา ซึ่งมีบุคลากรคณะ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด เข้าร่วมโครงการ ฯ กันอย่างพร้อมเพรียง

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2017 12:02:53 PM