คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นศูนย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นศูนย์

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นศูนย์ ได้รับเกียรติจาก ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี  และได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยาย เรื่อง นโยบายการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับประเทศ และ แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย วิทยากรบรรยาย เรื่อง การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในระดับพื้นที่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมโครงการพร้อมลงพื้นที่ กว่า 1,200 คน 

สำหรับสถานการณ์ไข้เลือดออกในส่วนของมหาวิทยาลัยพะเยา พบผู้ป่วย จำนวน 4 ราย เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 จำนวน 1 ราย นิสิตชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 ราย และนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 ราย ซึ่งทุกรายเป็นผู้ป่วยที่มีการเจ็บป่วยมาจากพื้นที่อื่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า สถานการณ์การเจ็บป่วยในมหาวิทยาลัยพะเยามีแนวโน้มที่นิสิตจะมีอัตราการเจ็บป่วยมากขึ้น จึงทำให้ คณะแพทยศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการกำจัดลูกน้ำยุงลายในมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมตั้งเป้าทุกพื้นที่ให้เป็นศูนย์ โดยหลังจากการจบการบรรยายบุคลากรและนิสิต ได้ลงพื้นที่ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสีดำ ลงพื้นที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา บ้านพักผู้บริหาร สนามกีฬา อาคารสงวนเสริมศรี เป็นต้น  2.กลุ่มสีแดง ลงพื้นที่ หอประชุมพญางำเมือง ตึกสำนักงานอธิการบดี  3.กลุ่มสีส้ม ลงพื้นที่อาคารเรียนรวมCE อาคาร 99 ปี พระอุบาลีฯ  4.กลุ่มสีเหลือง ลงพื้นที่ หอพักอาจารย์ อาคารเรียนรวมภูกามยาว คณะทางกลุ่มสังคมศาสตร์  เป็นต้น  5.กลุ่มสีเขียวเข้ม ลงพื้นที่ อาคารICT เรือนเอื้องคำ เป็นต้น 6.กลุ่มสีเขียวอ่อน ลงพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะสหเวชศาสตร์  เป็นต้น และ7.กลุ่มสีขาว ลงพื้นที่ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ คณะเภสัชศาสตร์  เป็นต้น

 

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว

ปราการ  บุญมาวงศ์ : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2017 7:27:46 PM