กิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว


กิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว

...คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว มุ่งเน้นส่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตเรียนรู้และร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ ลาน Information คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมทำบุญคณะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานสงฆ์ให้ศีล เจริญพระพุทธมนต์ และประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้บริหารคณะ ร่วมถวายสังฆทาน และจตุปัจจัยไทยธรรม โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมทำบุญคณะ ทางคณะฯ ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูกามยาว ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา โดยมีครูอ้วน ขันทะวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านค่าว มาบรรยายในหัวข้อ “กะโลงค่าวจ๊อย ฮีตฮอยภาษา ศาสตร์ศิลป์ล้านนา ฮักษาสืบสร้าง” เพื่อกระตุ้นให้นิสิตได้เรียนรู้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาให้คงไว้ หลังจากนั้นดร.มโนชญ์ เทศอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เพื่อชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ คุณกันยา ถูกจิตต์ ปราชญ์ท้องถิ่นตำบลแม่กา ร่วมกันบรรยาย ในหัวข้อ “ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่น แม่กา” โดยมุ่งเน้นให้นิสิตได้เข้าใจแนวทางและปลูกฝังให้นิสิตดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง (นักประชาสัมพันธ์คณะ ICT) : ภาพ/ข่าว


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2017 5:58:41 PM