วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทนแบบคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 2


วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดความรู้พลังงานทดแทนแบบคาร์บอนต่ำเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ครั้งที่ 2 “ASEAN Workshop on Technology Transfer and Capacity Building for Low Carbon Energy Systems for Climate Change Mitigation: Sharing Thailand Experiences with UNFCCC Mechanisms ในระหว่างวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือด้านการวิจัยกับประเทศในอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานแบบคาร์บอนต่ำและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณพรรณี ปัญญาวัฒนาพร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ (วช.) เป็นประธานในการเปิดงาน การ
การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมที่จัดขึ้นต่อเนื่องมาจากการประชุมหารือผู้เชี่ยวชาญ ครั้งที่ 1 “Experts’ Consultation on Technology Transfer & Capacity Building for Low Carbon Energy System for Climate Change Mitigation and toward Achieving SE4All” ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :8/25/2017 5:52:59 PM