มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มหาวิทยาลัยพะเยาวันนี้ (วันที่ 21 มีนาคม 2560) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กอร.ถปภ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ?ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุม เรื่อง การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ประชุมหารือ ร่าง ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยพะเยา และ เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการให้เหมาะสมต่อไป 

ชัชชญา ถูกจิตร : ข่าว/ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/21/2017 3:17:20 PM