ม.พะเยา ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและแกนนำชุมชนที่สนับสนุนการป้องกันไฟป่า


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และดร.จักรพงษ์ จำรูญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้ากับหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอและแกนนำชุมชนที่สนับสนุนการป้องกันไฟป่า จากการลงพื้นที่สำรวจไฟป่าในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า อำเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยการลงพื้นที่และการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และแกนนำชุมชนได้มีความเห็นชอบจากแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ รวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกที่เกี่ยวกับการป้องกันไฟป่าให้กับเยาวชนในลักษณะการเข้าค่ายอบรม และมีการรับบริจาคหน้ากากป้องกันควันแบบเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง

อาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี ภาพ/ข่าว


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/20/2017 11:18:29 AM