กิจกรรม ค่ายหมอยาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 10


กิจกรรม ค่ายหมอยาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 10

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมค่ายหมอยาอาสาพัฒนา ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงเรียนบ้านแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิต ได้มีจิตสาธารณะและได้ฝึกฝนการบริบาลเภสัชกรรมชั้นปฐมภูมิ นิสิตได้ให้ความรู้เรื่องสุขภาพแก่ชาวบ้าน และร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ของโรงเรียนด้วย

ภาพ : นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
ข่าว : พจนีย์ กลิ่นบำรุง


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/20/2017 11:10:02 AM