ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิต ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ

ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา (UPSR) งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต และนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอาจารย์ จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธเนศ ทองเดชศรี รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงพื้นที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันไฟป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ในการนี้ได้รับการร่วมมือจากอาจารย์ และนิสิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ในการชี้จุดเกิดไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครป้องกันไฟป่าในพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงจุดเกิดไฟป่าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยนกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องแนวทางสำรวจพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากไฟป่า รวมถึงการใช้นวัตกรรมที่มีความเหมาะสมในการเฝ้าระวังป้องกันรักษาพื้นที่ป่าให้รอดพ้นจากการเกิดไฟป่า ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภค และบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่า บ้านกิ่วแก้ว อำเภอจุน จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ วันที่ 8-9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว
ธนะกร ช่วงสกุล: ข้อมูล / ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/10/2017 7:50:14 PM