มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”มหาวิทยาลัยพะเยา รายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา สกอ. ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 อาคารบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี >>> ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และนายอานนท์ณัฎฐ์ จีนเอียด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารายงานความก้าวหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะกรรมการจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมผ่านวิดีทัศน์ พร้อมเอกสารแนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบุคลากร สกอ. ครั้งที่ 36 ให้ที่ประชุมทราบและขอเชิญชวนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ต่อไป

พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า /ข่าว /ภาพ
ขอบคุณภาพ facebook สุรนารีเกมส์


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :2/24/2017 12:09:37 PM