คณะเกษตรฯ ต้อนรับและรับการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเกษตรฯ ต้อนรับและรับการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยพะเยา

ในจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับและรับการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมและติดตามผลการดำเนินงาน ลงสำรวจพื้นที่ของศูนย์ฯ ทั้งนี้เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน พิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งหมด 4 งานศึกษาพัฒนา ได้แก่ 
1.งานศึกษาและพัฒนาพันธุ์พืชและเกษตรกรรม 
2.งานศึกษาและพัฒนาการปศุสัตว์ 
3.งานศึกษาและพัฒนาการประมง 
4.งานศึกษาและพัฒนาเกษตรชีวภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2016 4:35:28 PM