กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กลุ่มธนาคารออมสินภาค 9 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี2559


กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กลุ่มธนาคารออมสินภาค 9 จัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี2559

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กลุ่มธนาคารออมสินภาค 9 ร่วมกันจัดกิจกรรมภาคีสถาบันเครือข่ายจิตสาธารณะ ธนาคารออมสิน-มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการเยาวชนสัมพันธ์ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 -17.00 น. ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อน ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสินภาค 9 เพื่อให้นักเรียนที่ปฏิบัติหน้าที่ของธนาคารโรงเรียน และพนักงานธนาคารออมสินได้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้จริงจากแหล่งความรู้นอกห้องเรียน โดยผ่านกิจกรรมฐานความรู้ทั้ง 5 ฐาน ที่เกี่ยวกับการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มาให้ความเข้าแต่ละฐาน ได้แก่ ดร.สุมล นิลรัตนิศากร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ดร.รังสรรค์ เก็ตอ๊อด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดร.วัชระ แลน้อย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ อาริสรา นุกูล คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ดร.วรวรรณ นาคบรรพต ผู้อำนวยการกลุ่มงานพันธกรณีระหว่างประเทศ และนายนที แสนตุ้ย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านโซ้ บ้านโซ้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นกลัปพฤษ์และต้นพญาเสื้อโคร่ง บริเวณประตูศรีโคมคำ ถึงประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยพะเยา อีกด้วย

รักชนู วงศ์วุฒิ : ข่าว 
ธนะกร ช่วงสกุล : ข้อมูล
นิสิตช่วยงานกองกิจการนิสิต : ภาพ


ภาพ :      
ข้อมูล/ข่าว :      
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/19/2016 4:01:49 PM